Mr.Bronze รูปปั้นทองเหลือง
เงื่อนไขและข้อกำหนด
29 ต.ค. 2562 3,629 ครั้ง

     ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.misterbronze.com โดยบริษัท มิสเตอร์บรอนซ์ อาร์ท แอนด์ เดคอร์ จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการ และส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท ตลอดจนเป็นอีกช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ
 
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข 
      การเข้าใช้บริการเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อตกลงนี้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษา ระเบียบ เงื่อนไข และข้อตกลงฉบับนี้ก่อนการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ ยอมรับข้อตกลงทุกประการ  และพร้อมจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อกำหนด และ เงื่อนไขต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งต่อสถานการณ์ปัจจุบันได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
2.  ลิขสิทธิ์ทางปัญญาและสิทธิบัตร 
      2.1 เครื่องหมายการค้า รูปแบบในการนำเสนอ และส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุที่มาจากแหล่งอื่น ถือเป็นงานที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ 
      2.2 สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองจากสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่น ๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดใด ๆ ในการละเมิดสิทธิที่ผู้อื่นกระทำขึ้น
 
3.  คำบรรยายสินค้า และสีของรูปภาพ 
      ทางบริษัทจะพยายามอธิบายสินค้าให้ถูกต้อง  ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทไม่อาจยืนยันได้ว่าคำบรรยายสินค้าบนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ทั้งนี้ทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนจากการถ่ายภาพ และ/หรือจากการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป
 
4.  การป้องกันการฉ้อโกง 
      ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อ หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง หรือมีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ทางบริษัทขอบังคับใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการ รวมถึงทางบริษัทเองจากการถูกหลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 
5.  เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า 
      5.1 ราคา
         ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์พร้อมส่วนลด(ถ้ามี)เป็นหน่วยเงินของประเทศไทย(บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะแจ้งราคาสุทธิ(รวมค่าขนส่ง) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า      
      5.2 การชำระเงิน
         ท่านสามารถชำระเงินได้โดยการโอนเงิน หรือชำระด้วยเงินสด
      5.3 ความเป็นเจ้าของ
      สินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของทางบริษัท จนกว่าจะได้มีการชำระเงินจากผู้ใช้บริการจนครบจำนวน

6.  นโยบายการคืนสินค้า 
      สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อสามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- สินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่แตกหัก เสียหาย ไม่มีร่องรอยการแกะบรรจุภัณฑ์และผ่านการใช้งานมาก่อน 
- ยกเว้น สินค้าราคาพิเศษ, สินค้าสั่งซื้อเฉพาะ
- สินค้าหมดอายุ

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้โดยส่งสินค้าที่ทำการไปรษณีย์สาขาใกล้บ้าน โดยแนบหลักฐานการสั่งซื้อพร้อมกับสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน ส่งมายังที่อยู่ต่อไปนี้ (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า) 
                          บริษัท มิสเตอร์บรอนซ์ อาร์ท แอนด์ เดคอร์ จำกัด
                          79/233 โครงการโกลเด้น ทาวน์ วัชรพล-สุขาภิบาล 5, 
                          ถนนสุขาภิบาล 5, แขวงออเงิน, เขตสายไหม, กรุงเทพฯ 10220

หมายเหตุ     ก่อนการเปลี่ยน/คืนสินค้ากรุณาติดต่อทางบริษัทก่อน และแจ้งข้อมูลดังนี้

- ชื่อ-ที่อยู่ผู้ซื้อ
- เลขที่เอกสารหลักฐานการสั่งซื้อ/ชำระเงิน
- รายการสินค้า-จำนวนสินค้า 
- เหตุผลในการขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

 
7.  นโยบายการจัดส่งสินค้า
      ทางบริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยบริการจัดส่งสินค้าของ บริษัทไปรษณีย์เอกชน/บริษัทขนส่งเอกชน และไปรษณีย์ไทย โดยมีระยะเวลา จัดส่งสินค้าภายในประเทศสินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าภายใน 7 วันทำการนับจากที่บริษัทได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ส่วนการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ ระยะเวลาขนส่งจะขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือน

เงื่อนไขการจัดส่ง

- ทางบริษัทจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า และลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทางบริษัท
- การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ 
- สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว หากเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมากจากการระบุสถานที่จัดส่งไม่ถูกต้อง ค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
- ในกรณีที่ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเกินกว่ากำหนดไว้(อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย) ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์
- ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ทั้งนี้อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- การจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ สินค้าทุกชิ้นต้องบรรจุลังไม้เพื่อป้องกันสินค้าชำรุด แตกหัก เสียหาย หากลูกค้ายืนยันจะไม่นำสินค้าบรรจุลังไม้ ความเสียหายที่เกิดกับสินค้าให้ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

  • แชร์ :