Mr. Bronze
Mr. Bronze Mr. Bronze
Home/ Share this

Share this

ประติมากรรมปลาใบทองเหลือง สูง 6 เมตร (ตอนที่ 1)

ประติมากรรมปลาใบทองเหลือง สูง 6 เมตร (ตอนที่ 1)

ประติมากรรมปลาใบทองเหลือง สูง 6 เมตร (ภาพ Model)        วันนี้ขอมาอัพเดทผลงานกันหน่อย เริ่มกันด้วย "ประติมากรรมปลาใบทองเหลือง" ละกัน งานชิ้นนี้มีความสูงจากฐานถึง... - 19 พ.ค. 2558, 14:31 น. | 2,523